Click Here for a PDF with examples. 

FIGURES OF SPEECH

1) Asyndeton

2) Polysyndeton

3) Anaphora

4) Hyperbaton

5) Hendiadys

6) Anastrophe

7) Apostrophe

8) Homoioteleuton

9) Alliteration

10) Tmesis

11) Zeugma

12) Chiasmus

13) Synecdoche

14) Metonymy

15) Onomatopoeia

16) Metaphor

17) Aposiopesis

18) Ecphrasis

19) Ellipsis

20) Enjambment

21) Hyperbole

22) Litotes

23) Pleonism

24) Polyptoton

25) Simile

26) Transfered Epithet

27) Tricolon Crescens

28) Anadipolsis 

29) Praeteritio

30) Correctio